Finansieringsmuligheter i TeknoVest

Av intern finansiering er det per i dag to muligheter. I tillegg til arbeidet som blir gjort i UH-nett Vest, søker TeknoVest på eget initiativ om midler spesielt til samarbeid og arbeidsdeling i nettverket og mellom nettverket og de lokale klyngene og forskningsinstituttene.

1) Tematiske nettverksmøter. Vi organiserer lunsj til lunsj-seminar, mens deltakerne betaler reisen selv. Dette gjør vi med bakgrunn i en kartlegging av fellesnevnere, men også etter initiativ fra forskere i nettverket.

2) UH-nett Vest lyser med jevne mellomrom ut SAK-midler. Til nå har disse midlene enten vært såkornsmidler eller overrislingsmidler. Såkornsmidler skal gå til forprosjekt som har mål om ekstern finansiering, mens overrislingsmidler skal brukes til å trekke med en person eller et fagmiljø fra en av de andre institusjonene med i et eksisterende forskningsprosjekt.

For å søke SAK-midlene må man følge utlysingene på UHnettVest.no. Utlysingen skal også videreformidles til potensielle søkere gjennom styringsgruppen i TeknoVest. Det kreves en kortfattet søknad på maksimalt 5 sider. Høgskolen i Ålesund, Universitetet i Stavanger eller Sjøkrigsskolen, som ikke er med i UH-nett Vest, kan stå som søker mot en egenandel.

 

For informasjon om ekstern finansiering viser vi til Norges forskningsråd og andre aktuelle virkemiddelaktører.