Vestlandet stimulerer til forskning på spesielle områder

TeknoVest vil fremme forskning som vi på Vestlandet er gode på, har en naturlig forutsetning for å drive med og som kan være med å styrke næringslivet i regionen. Det er også her det fleste/sterkeste fellesnevnerne mellom samarbeidspartnerne i TeknoVest ligger.

På grunn av Vestlandets kyst, harde klima, høye fjell og nærhet til oljefeltene i Nordsjøen har universitets- og høgskolesektoren mye av FoU-aktiviteten på teknologi og naturvitenskap til felles, ofte utfyller kompetansene hverandre.

Vi utvikler kunnskap om maskiner, materialer og design til båter og undervannsinstallasjoner, og kompetanse på å lete etter, hente opp og prosessere olje og gass. Innenfor informasjonsteknologi blir det jobbet med visualisering mot offshoreindustrien, oljeleting, i tillegg til andre anvendelser som klimaforsking og medisin. Prosessindustrien krever at man er god på sikkerhetsarbeid, som forebygging og kontroll av eksplosjoner, branner, varmeavgivende kjemiske reaksjoner og utslipp av giftige og korroderende stoff, dette blir møtt av grunnforskning på eksplosjoner i Bergen og utvikling av sikkerhetsteknologi for deteksjon og handling av brann i Haugesund.

Energi og miljø er et område med mye aktivitet. Det blir forsket på fornybar energi mellom annet solceller, brenselceller og biodrivstoff. Et mål er at energien vi bruker skal bli mer miljøvennlig, derfor ser en hvordan motorer kan optimaliseres for å bruke biodrivstoff og naturgass, hvordan CO2 kan håndteres og hvordan offshore vindkraft og tidevannsenergi kan utnyttes til en pris som vi er villige til å betale. I tillegg er der lang erfaring med forsking på klima og meteorologi, og geologi knytt til skred og forurensing i fjordene våre.

TeknoVests ønsker å styrke aktiviteten på FoU som naturlig hører til Vestlandet. Vi mener at en tydelig FoU-profil for regionen vil gi ringvirkninger og støtte opp om både utdanningene, næringslivet og internasjonalt samarbeid.