Geir_Anton_Johansen

- Vi er nødt til å tenke langsiktig for å styrke grunnlaget for verdiskaping i en kunnskapsbasert industri, sier Geir Anton Johansen, dekan ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, HVL og leder for nettverket TeknoVest. Han er klar på at realister og teknologer kommer til å spille en avgjørende rolle, både i møtet med klimautfordringer og det økende globale behovet for energi.

Næringslivssamarbeid

til blank side, merk Foto FMC
Utdanningsinstitusjonene på Vestlandet har et utstrakt samarbeid med det lokale næringslivet.

I tillegg til å samarbeide seg imellom har utdanningsinstitusjonene på Vestlandet et utstrakt samarbeid med forskjellige næringslivsaktører i regionen. Dette samarbeidet er svært viktig for verdiskapingen på Vestlandet, noe både studenter, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og samfunn nyter godt av.

Næringslivet på Vestlandet er den mest industritunge regionen i Norge. Her finnes omtrent en tredel av industriarbeidsplassene i landet, noe som gjør at regionen har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Forskning og teknologisk utvikling er nødvendig for at den norske olje- og gassvirksomheten skal være konkurransedyktig og for at nye energikilder skal vinne terreng. Vestlandskonferansen 2008 konkluderte med at regionen har kompetanse og andre forutsetninger, ikke bare innen vannkraft, men også innen geotermisk energi, vind- og bølgekraft.

Analyse av tilbudet for etter- og videreutdanning viser store gap

Høsten 2016 har Knut Vindenes ved HiB utført en analyse av etter- og videreutdanningstilbudet på Sør- og Vestlandet for TeknoVest. Fokuset har vært på videreutdanningskurs, det vil si kurs som gir studiepoeng, og ett av kriteriene i kartleggingen av kurs er at personer med ingeniørbakgrunn skal kunne komme innenfor opptakskravene. Ca 250 kurs er identifisert og kategorisert og det har vært kontakt med samtlige institusjoner i de seks fylkene fra Møre og Romsdal til Aust-Agder, også institusjoner utenfor TeknoVest. 

Analysen viser at noe av den kompetanse som er viktig i fremtiden ivaretas gjennom eksisterende videreutdanningsportefølje, mens mange strategiske viktige fagfelt slett ikke ivaretas eller i liten grad. Deler av funnene er derfor alarmerende.

Analysen er initiert av Styringsgruppen for omstilling på Sør- og Vestlandet der dekan Geir Anton Johansen representerer UH-sektoren. TeknoVest har altså tatt ansvar for gjennomføring av analysen og vil også følge den opp gjennom en prosess der rapporten også gir innspill til tiltak.