Bioteknologi

iStock_000003974661Large
Kunne du tenke deg å jobbe på laboratorier på sykehus? Eller drive med DNA-etterforsking? Vil du lære deg hvordan bioteknologi kan brukes i landbruket og oppdrettsnæringen?

I dag er det registrert over 200 bioteknologibedrifter i Norge og det forventes at bioteknologi vil bli et stadig viktigere område i årene fremover, både innen næringslivet og for privatpersoner og samfunnet generelt. Et flertall av norske næringslivsledere mener bioteknologi i fremtiden vil bli en like viktig næringsvei som olje og gass er i dag.

Anvendelsesområdet er stort. Bioteknologi benyttes innenfor ulike områder som miljøforvaltning, sykehussektoren, industri- og forskningsinstitusjoner, næringsmiddel- og legemiddelindustrien. Bioteknologi er også viktig for oppdrettsnæringen, petroleumsindustrien og ikke minst for energisektoren. Internasjonale studier viser at slik kunnskap er viktig for en mer miljøvennlig produksjon og renere produkter.

Moderne bioteknologi er basert på molekylærbiologisk forskning på gener. Denne forskningen gjør oss i stand til blant annet å kunne påvise skadelige organismer, og bekjempe sykdommer og arvelige lidelser. Bioteknologi en samlebetegnelse på teknologi som bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille eller modifisere produkter, eller til å forbedre planter og dyr. Bioteknologi kan også benyttes til å utvikle mikroorganismer for spesifikke anvendelser innenfor industri, forskning og medisin.

Hovedoppgavene til en bioingeniør er å utføre og ha ansvar for det daglige analysearbeidet i medisinske laboratorier. Utdanningen er praktisk rettet, og ved siden av teoriundervisning har studentene praksisundervisning på sykehuslaboratorier. Studiet i biologisk kjemi er også et praktisk studium, men har en sterkere fordypning i grunnleggende kjemiske og biologiske fag. Molekylærbiologi er mer teoretisk enn de andre studiene. Kunnskap om teoretisk molekylærbiologi er nødvendig for å forstå og skape ny viten i bioteknologi. Molekylærbiologi er også viktig for å utvikle gode dataverktøy for analyse av biologiske data.